Kallelse till Årsmöte 20 februari

 • 20 jan 2014

image: Kallelse till Årsmöte 20 februari

Snart är det dags för årsmöte i Stockholm City Triathlon Club och vi håller detta på Clarion Hotel Skanstull (OBS! ny plats!) 20 februari med start kl 18. Förutom de sedvanliga verksamhetsberättelserna och planerna för 2014 kommer vi även att berätta mer om kommande aktiviteter, träning, tävlingar mm. Vi bjuder på lite energi så vi är laddade inför simningen som startar som vanligt kl 21, dock utgår löpningen denna kväll. Observera att vi behöver få in eventuella motioner senast 23 januari, dessa skickas i så fall till info@sct.nu. Kallelse med föredragningslista hittar du under "Läs mer"-länken.

 

Kallelse till Årsmöte 2014-02-20

Clarion Hotel Skanstull (Ringvägen 98) klockan 18:00

I direkt anslutning till årsmötet hålls årets första klubbmöte. Mötet avslutas i tid till simningen, däremot blir det ingen löpning.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Redovisning av
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
  • Styrelsens årsredovisning för 2013
 7. Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning 2013
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2014
 11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  • Ledamöter till styrelsen
  • Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  • En revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  • Minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 13. Övriga frågor

 

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under verksamhetsåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs 23 januari. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast 1 vecka före årsmötet.
 

Välkomna! 
Styrelsen 
Stockholm City Triathlon Club