Kallelse till årsmöte i SCT!

 • 18 jan 2015

image: Kallelse till årsmöte i SCT!

Torsdag 26 februari är det dags för årsmöte i SCT och i år hålls mötet i stora konferenssalen på Eriksdalsbadet. Vi startar årsmötet kl 18.30 för att hinna klart i god tid före kvällens simning, dock utgår kvällens löppass. Vi bjuder på lite energi och dryck under kvällen. Klicka på läs mer för att se kallelse och agenda.

 

AGENDA ÅRSMÖTE 2015-02-26

 

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Redovisning av
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
  • Styrelsens årsredovisning för 2014
 7. Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning 2014
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2015
 11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
 13. Ledamöter till styrelsen
 14. Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
 15. En revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 16. Minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 17. Övriga frågor

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under verksamhetsåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs 27 januari. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast 1 vecka före årsmötet.
 

Välkomna! 
Styrelsen 
Stockholm City Triathlon Club