Årsmöte

 • 20 jan 2017

image: Årsmöte

Tisdag 21:a februari är det dags för årsmöte i SCT. Mötet hålls i stora konferenssalen på Eriksdalsbadet. Vi startar årsmötet kl 18:30 för att hinna klart i god tid före kvällens simning. Vi bjuder på lite energi och dryck under kvällen så anmäl dig gärna här på hemsidan så vi vet hur många som kommer. Klicka på läs mer för att se agenda och kallelse.

AGENDA ÅRSMÖTE 2017-02-21

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av
  1. Ordförande och sekreterare för mötet
  2. Protokolljusterare och rösträknare
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Redovisning av
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
  2. Styrelsens årsredovisning för 2016
 6. Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning 2016
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för den tid revisionen avser
 8. Fastställande av medlemsavgifter för 2018
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017
 10. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
 11. Val av
  1. Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  2. Ledamöter till styrelsen
  3. En revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  4. Minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 12. Övriga frågor

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs 31:a januari. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Välkomna! 
Styrelsen 
Stockholm City Triathlon Club