Årsmöte

 • 12 mar 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte tisdagen den 15:e mars 2022 klockan 18:30.

Mötet planeras att hålls i stora konferenssalen vid Eriksdalsbadet och beräknas vara klart i god tid före kvällens simträning. Ifall pandemin förhindrar att vi samlas fysiskt så kommer årsmötet i stället att hållas digitalt via Google Meet. Anmäl dig gärna så vi vet hur många som kommer.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Redovisning av
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021;
  • Styrelsens årsredovisning för 2021.
 7. Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning 2021.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2022.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  • föreningens ordförande för en tid av två år;
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
  • en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
  • minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.
 13. Övriga frågor.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, d.v.s. 22:a februari.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

 

Välkomna!
Styrelsen
Stockholm City Triathlon Club