Årsmöte

 • 23 feb 2023

image: Årsmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte tisdagen den 28:e mars 2023 klockan 18:30.

Mötet hålls i stora konferenssalen vid Eriksdalsbadet och beräknas vara klart i god tid före kvällens simträning. Anmäl dig gärna på hemsidan så vi vet hur många som kommer.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Redovisning av
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022;
  • Styrelsens årsredovisning för 2022.
 7. Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning 2022.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2024.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2023.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  • föreningens ordförande för en tid av två år;
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
  • en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
  • minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.
 13. Övriga frågor.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, d.v.s. 7:e mars.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Medlemsavgift 2024

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs från och med 2024 till 2200kr (1900kr 2023) för helårsmedlemskap respektive 1250kr (1100kr 2023) för höstmedlemskap.

 

Välkomna!
Styrelsen
Stockholm City Triathlon Club