Årsmöte 2024

 • 11 feb 2024

image: Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte för Stockholm City Triathlon Club

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte tisdagen den 12:e mars 2024 klockan 18:30.

Mötet hålls i stora konferenssalen vid Eriksdalsbadet och beräknas vara klart i god tid före kvällens simträning. Anmäl dig gärna på hemsidan så vi vet hur många som kommer. Mötet hålls på svenska. 

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Redovisning av
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023;
  • Styrelsens årsredovisning för 2023.
 7. Revisionsberättelse för styrelsens förvaltning 2023.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2025.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2024.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
  • en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år;
  • minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.
 13. Övriga frågor.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, d.v.s. 20:e februari.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.